Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án cấp sơ thẩm

BLTTHS năm 2015, quy định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án cấp sơ thẩm tại điểm b khoản 2 Điều 45; khoản 2 Điều 174; Điều 246; điểm b khoản 1 Điều 277 và Điều 280 BLTTHS. Qua thực tiễn xét xử, còn có những quan điểm, nhận thức khác nhau, chưa thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đọc tiếp